username
password
 
 
เรียนผู้ใช้บริการ ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอกำหนดการจองใช้งานห้องและอุปกรณ์ฯดังต่อไปนี้
1.สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ห้องหรืออุปกรณ์ฯ เกี่ยวกับหลักสูตร ป.ตรี สามารถติดต่อจองห้องที่ งานการศึกษา
2.สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ห้องหรืออุปกรณ์ฯ เกี่ยวกับหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สามารถติดต่อจองห้องที่ งานบัณฑิตศึกษา
3.สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ห้องหรืออุปกรณ์ฯ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สามารถติดต่อจองห้องที่ งานอาคาร